شرکت نورپردازی رادان، پروژه اجراء شده در برج آماندا تبریز

فیلم پروژه اجراء شده در برج آماندا تبریز
The Project Is Performed At AMANDA Tower Tabriz،
Radan Co. Desiner & Executer Of Modern Lighting