برج آماندا تبریز ، AMANDA Tower Tabriz

برج آماندا تبریز

پروژه اجرا شده در برج آماندا تبریز ، AMANDA Tower Tabriz